dvd training

การรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ PRASANSOFT

ภาพประกอบเอกสาร


สินค้าผ่านการรับรองลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพประกอบ


สินค้าผ่านการขออนุญาต ในการจัดจำหน่ายสื่อ DVD อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ภาพประกอบ